راهکارهای عملی برای اثربخشی کیفی تدریس مجازی نوآموزان اول ابتدایی

راهکارهای عملی برای اثربخشی کیفی تدریس مجازی نوآموزان اول ابتدایی امروزه اهمیت تدریس و شیوهیادگیری آن از طریق فضای مجازی)برخط( و فناوریهای نو و دیجیتالی، تاثیرات نسبتاً خوبی را در …

ادامه مطلب

آموزش پژوهی

آموزش پژوهی فهرست مطالب ۱٫معرفی موقعیت(تحلیل موقعیت) توصیف: استنباط: بازنگری: قضاوت و مساله یابی(بررسی تفاوت بین انتظارات و سطح مطلوب با وضعیت موجود بررسی شده) ۲٫تبیین مساله شناسایی شده(به همراه …

ادامه مطلب

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل جمع و تفریق کسرها در دانش آموز مریم را برطرف کنم

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل جمع و تفریق کسرها در دانش آموز مریم را برطرف کنم معرفی موقعیت(تحلیل موقعیت) استنباط: بازنگری: قضاوت و مساله یابی: تبیین مساله شناسایی شده: ( …

ادامه مطلب