محتوای روش های یاددهی یادگیری ۳۲ ساعت کد ۹۱۴۰۰۳۲۲ عصر اندیشه

محتوای روش های یاددهی یادگیری ۳۲ ساعت کد ۹۱۴۰۰۳۲۲ عصر اندیشه دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان محتوای آزمون روش های یاددهی یادگیری کد دوره: ۹۱۴۰۰۳۲۲ مدت دوره: ۳۲ …

ادامه مطلب