کتاب رساله مخزن و الدفین ضیابری دربیان خزائن و دفاین ممالک گیل و دیلم

کتاب رساله مخزن و الدفین ضیابری دربیان خزائن و دفاین ممالک گیل و دیلم مخزن الدفین ضیابری(تیموری) شامل اسناد و نسخه های تیموری: گیل.دیلم ١٠٢صفحه ٢٣٣نسخه نسخه خطی دستنویس گیل …

ادامه مطلب