نسخه خطی حکیم وزیر

نسخه خطی حکیم وزیر گنج نامه حکیم خان وزیر مربوط به شهرهای دیلم.سیاه کل.پشت کوه.اسطلخ.سردار چشمه.فریدونشاه.رودخان.شهرفوجکی.سیدآباد.محمودان.دیلم.زرین چشمه.طآرم.ملک ازبر.قوسه چال.شفت.ناطق کوه.فرارود. طالکوه.شاه کوه.چما چای شفت.زردکام. چوبر.چران.قیس کوه.سیاه کوه.کاسه مندان. طاهرکوراب.ماسال. کودیه.ملسکام…. …

ادامه مطلب