اسلاید های درس متالورژی در تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF) زمستان ۱۳۹۹

اسلاید های درس متالورژی در تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF) زمستان ۱۳۹۹ در این فایل اسلاید های رنگی درس متالورژی در تولید (متالورژی پیشرفته) آقای دکتر علیرضا صادقی …

ادامه مطلب

اسلاید های درس روش های تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF) زمستان ۱۳۹۹

اسلاید های درس روش های تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF) زمستان ۱۳۹۹ در این مجموعه همگی اسلاید های رنگی درس روش های تولید آقای دکتر علیرضا صادقی در …

ادامه مطلب

اسلاید های درس علم مواد، اسلاید های رنگی (فایل های PDF) پاییز ۱۳۹۹

اسلاید های درس علم مواد، اسلاید های رنگی (فایل های PDF) پاییز ۱۳۹۹ در این مجموعه همگی اسلاید های رنگی درس علم مواد آقای دکتر علیرضا صادقی در دانشکده مهندسی …

ادامه مطلب