دانلود کتاب دوران مزوزوئیک در ایران


مزوزوییک، به عنوان دومین دورا ن فانروزوییک، حدود ۱۶۰ میلیون سال از تاریخ کره زمین (۲۲۵ – ۶۵ میلیون سال پیش) را به خود اختصاص می ‎ دهد. در این دوران، تحولات ژئودینامیکی کره زمین درخور توجه است، به گونه ‎ ای که مزوزوییک را دوران اشتقاق قاره ‎ ها و گسترش کف اقیانوس ‎ ها نام داده ‎ اند. در میانه ‎ های تریاس ، با نخستین اشتقاق گندوانا صفحه استرالیا – قطب جنوب، صفحه هند و ماداگاسکار از ابرقاره گندوانا جدا شده ‎ اند.   در اشتقاق دوم گندوانا، که در …