دانلودترجمه ی فارسی دیتاشیت آی سی


ترجمه ی فارسی دیتاشیت آی سی های زیر انجام شده است. ۷۴۰۰ ۷۴۰۲ ۷۴۰۴ ۷۴۰۸ ۷۴۱۰ ۷۴۱۱ ۷۴۲۰ ۷۴۲۱ ۷۴۳۲ ۷۴۷۴ ۷۴۷۶ ۷۴۸۶ که شامل گیت های: NAND از نوع ۲ ، ۳ و ۴ ورودیه NOR از نوع ۲ ورودیه NOT AND از نوع ۲، ۳ و ۴ ورودیه Or از نوع ۲ ورودیه Xor از نوع ۲ ورودیه فلیپ فلاپ D فلیپ فلاپ J-K می شود. ترجمه های انجام شده به همراه تصاویر مربوطه می باشد. تا حد ممکن جداول نیز ترجمه شده است. فرمت: PDF تعداد صفحات: ۴۲ امیدوارم مورد رضایت شما دوست گرامی قرار بگیرد.   …