تدوین گزارش پژوهشی (هم افزایی مهارت های پژوهشی سطح تکمیلی) ۱۲ ساعت کد ۹۱۴۰۱۴۱۰

تدوین گزارش پژوهشی (هم افزایی مهارت های پژوهشی سطح تکمیلی) ۱۲ ساعت کد ۹۱۴۰۱۴۱۰ دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون تدوین گزارش پژوهشی هم افزایی مهارت …

ادامه مطلب