شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان ۱۶ ساعت کد ۹۱۴۰۱۰۱۸

شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان ۱۶ ساعت کد ۹۱۴۰۱۰۱۸ دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان کد دوره: ۹۱۴۰۱۰۱۸ مدت …

ادامه مطلب

تحلیل برنامه درسی کتب تازه تالیف دوره متوسطه ۲۴ ساعت کد ۹۹۵۰۶۷۲۹

تحلیل برنامه درسی کتب تازه تالیف دوره متوسطه ۲۴ ساعت کد ۹۹۵۰۶۷۲۹ دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون تحلیل برنامه درسی کتب تازه تالیف دوره متوسطه …

ادامه مطلب