تبلیغات دهان به دهان بامبوئر و همکاران (۲۰۱۱)

تبلیغات دهان به دهان بامبوئر و همکاران (۲۰۱۱) تعریف مفهومی: ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟـﻪ ی ﻛﻠﻴـﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ……….. تعریف عملیاتی: این مفهوم در تحقیق حاضر به صورت مستقیم …

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ابعاد برند (طلوعی برازنده و همکاران‌، ۱۳۹۶).

پرسشنامه استاندارد ابعاد برند (طلوعی برازنده و همکاران‌، ۱۳۹۶). تعریف مفهوم و عملیاتی متغیر پرسشنامه برند: امروزه، برند عبارت ا‌ست از نام، عبارت، ا‌صطلاح، علامت، نشانه، طرح ……………. مولفه های …

ادامه مطلب