توانمندسازی کارکنان مدرسه جهت ترویج فرهنگ اقامه نماز ۸ ساعت کد ۹۹۵۰۶۴۴۷

توانمندسازی کارکنان مدرسه جهت ترویج فرهنگ اقامه نماز ۸ ساعت کد ۹۹۵۰۶۴۴۷ دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون توانمندسازی کارکنان مدرسه در زمینه تدوین و اجرای …

ادامه مطلب

برنامه آموزشی توجیهی راهبران قرآنی طرح اتقان ۳۲ ساعت کد ۹۹۵۰۶۹۰۸

برنامه آموزشی توجیهی راهبران قرآنی طرح اتقان ۳۲ ساعت کد ۹۹۵۰۶۹۰۸ دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون برنامه آموزشی توجیهی راهبران قرآنی طرح اتقان کد دوره: …

ادامه مطلب