پرسشنامه درآمدهای مالیاتی دولت

پرسشنامه درآمدهای مالیاتی دولت دریافت پکیج پرسشنامه درآمدهای مالیاتی دولت (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۱۵ گویه دارد و هدف آن بررسی وضعیت درآمدهای مالیاتی …

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه کارآفرینی روستایی در صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی SWOT

پرسشنامه توسعه کارآفرینی روستایی در صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی SWOT این پرسشنامه دارای همه نقاط قوت، ضعف و فرصت، تهدید در حوزه توسعه کارآفرینی روستایی در صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی …

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش استرس ناباروری نیوتن و همکاران ۱۹۹۹

پرسشنامه استاندارد سنجش استرس ناباروری نیوتن و همکاران ۱۹۹۹ پرسشنامه استاندارد سنجش استرس ناباروری نیوتن و همکاران ۱۹۹۹ The fertility problem inventory newton 1999 پرسشنامه سنجش استرس ناباروری توسط نیوتن …

ادامه مطلب