سوالات امتحان پودمان۱,۲,۳,۴,۵ کارگاه نوآوری و کارآفرینی


فایل های ارائه شده به صورت Word  بوده و قابلیت ویرایش را دارند ۵ فایل جهت امتحان ۵ پودمان کلیه رشته های کاردانش می باشد …