پروژه کامل و جامع اجرای آزمون های آماری در نرم افزار مینی تب (Minitab)


شامل فایل word  تعریف مجموعه سوالات و داده های تصادفی ایجاد شده می باشد که در نرم افزار Minitab مورد آزمون و تست آماری قرار می گیرند و نتایج کار در فایل گزارش می شود. هم چنین فایل های نرم افزار Minitab نیز ضمیمه شده است. توضیح روند آزمون در Minitab توضیح داده می شود به صورت آموزش کار با نرم افزار نیز ارائه شد.   …. 100 داده تصادفی از یک توزیع نرمال با میانگین ۸۰ و انحراف معیار ۴ ایجاد کنید. فرض کنید داده های مذکور نمونه ایی از فشار خون بیماران مبتلا به فشار خون است. مقدار آلف …