آموزش مهارت های زبانی به کودکان ۲۴ ساعت کد ۹۹۵۰۶۸۷۲

آموزش مهارت های زبانی به کودکان ۲۴ ساعت کد ۹۹۵۰۶۸۷۲ دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سوالات آزمون آموزش مهارت های زبانی به کودکان کد دوره: ۹۹۵۰۶۸۷۲ مدت دوره: ۲۴ ساعت فرمت فایل: PDF دریافت فایل

دانلود در ادامه

رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار ۸ ساعت کد ۹۱۷۰۴۰۶۹

رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار ۸ ساعت کد ۹۱۷۰۴۰۶۹ دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سوالات آزمون رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار کد دوره: ۹۱۷۰۴۰۶۹ مدت دوره: ۸ ساعت فرمت فایل: PDF دریافت فایل

دانلود در ادامه

فضای مجازی فرصت ها و آسیب ها ۱۲ ساعت کد ۹۹۵۰۶۶۴۵

فضای مجازی فرصت ها و آسیب ها ۱۲ ساعت کد ۹۹۵۰۶۶۴۵ دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سوالات آزمون فضای مجازی فرصت ها و آسیب ها کد دوره: ۹۹۵۰۶۶۴۵ مدت دوره: ۱۲ ساعت فرمت فایل: PDF دریافت فایل

دانلود در ادامه

شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی ۲۴ ساعت کد ۹۳۶۰۱۴۲۴

شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی ۲۴ ساعت کد ۹۳۶۰۱۴۲۴ دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سوالات آزمون شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی کد دوره: ۹۳۶۰۱۴۲۴ مدت دوره: ۲۴ ساعت فرمت فایل: PDF دریافت فایل

دانلود در ادامه